Om

Min profilbild

RSS 2.0

Genus - Alva Myrdal och annat

Alva Myrdal (1902-1986)

 • Socialdemokratisk samhällsdebattör.
 • Riksdagsledamot och minister.
 • Föreslog radikala reformer som subventionerade bostäder, ekonomiskt stöd till barnfamiljer, gratis skollunch, gratis sjukvård för barn. Hennes hjärtefråga var att kvinnor både skulle kunna vara mammor och arbeta.
 • Internationellt aktiv. FN-tjänsteman och arbetade med nedrustningsförhandlingar 1962-1973.
 • Belönades med Nobels fredspris 1982.
 • Svensk ambassadör i Indien.

Företag och pappaledighet

En studie av de 200 största företagen i Sverige visar att:

 • en tredjedel utövar passivt motstånd mot pappaledighet.
 • en tredjedel förhåller sig neutrala till pappaledighet. De vet att det är en rättighet men ser ingen koppling mellan arbete och familj.
 • en tredjedel är positiva till pappaledighet.

Sammanfattning

 • Jämställdhet är framför allt en rättighetsfråga. För att killar och tjejer ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter krävs vissa grundförutsättningar.
 • Politiska rättigheter handlar om att kunna påverka, göra sin röst hörd och en jämn fördelning av kvinnor och män i beslutsfattande positioner. Kvinnorörelsen har spelat en viktig roll i arbetet för lika politiska rättigheter. Män fick rösträtt 1909 och kvinnor 1919. Andelen kvinnor i riksdag och regering ökade långsamt fram till 1970-talet. Idag är fördelningen av kvinnor och män nästan jämn. Det är fortfarande relativt få kvinnor i beslutsfattande positioner i näringslivet.
 • Likvärdiga ekonomiska rättigheter är en förutsättning för jämställdhet. Kvinnor blev ekonomiskt myndiga för ungefär 90 år sedan och fick då rätt att driva företag. I slutet av 1800-talet trädde kvinnor in i lönearbete men hade inte samma lön som män. Män ansågs behöva högre lön än kvinnor för att kunna försörja familjen. Under 1900-talet tog offentliga sektorn över en allt större del av det oavlönade omsorgsarbete som tidigare fallit på kvinnornas lott, tex barnpassning och vård av sjuka och äldre. Det påverkade kvinnors möjligheter att träda in på arbetsmarknaden. Idag är det ungefär lika många kvinnor och män som lönearbetar.
 • Rätten av bestämma över kroppen har inte varit självklart särskilt länge. Det handlar framförallt om att bestämma om sexualitet och barnafödande. 1938 blev preventivmedel lagligt i Sverige och 1974 fick kvinnan själv avgöra om hon ville göra abort.
 • Reformer för jämställdhet i Sverige har främst gjorts inom arbetsmarknads-, familje- och socialpolitiken. Jämställdhetslagen som beslutades 1980 och som ger kvinnor och män lika rätt i arbetslivet är ett exempel. Jämställdhetsombudsmannen har inrättats med uppgift att se till att lagen efterlevs. Kvinnofridslagen antogs 1999 och definierar köp av sexuella tjänster som en kriminell handling. Ett relativt nytt arbetssätt för att öka jämställdhetsintegrering som infördes på 1990-talet och som innebär att alla politiska beslut ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Arbete för ökad jämställdhet bedrivs också inom FN och EU.
 • Några aktuella frågor som diskuteras för ökad jämställdhet är hur skolan bör och ska motverka traditionella könsmönster. Mäns roll i jämställdhetsarbetet har de senaste åren också stått i fokus.
 • Idag pågår jämställdhetsarbete på många håll. Alla politiska partier har åsikter om hur jämställdheten bör öka. Ett stort antal organisationer och nätverk arbetar med olika aspekter av jämställdhet.

Sammanfattning

 • En fråga som spelat en viktig roll i försöken att förklara ojämställdhet är om man föds till kvinna/kvinnlig och till man/manlig eller om man lär sig ett sätt att vara som kvinna respektive man. Det finns tre övergripande förklaringar till ojämställdhet. Den första förklaringen är biologisk, det vill säga att kvinnor och män är olika av naturen. Forskare har dock inte hittills funnit några övertygande bevis för att kvinnor och män föds olika. Den andra förklaringen är könsroller, det vill säga att vi fostras in i roller. Den har kritiserats för att vara för enkel: man kan inte välja att gå ut och in i sin “roll”. Den tredje förklaringen och den som idag dominerar är genus.
 • Enligt genus förklaringen fostras vi till kvinnor och män, en fostran som både speglar och påverkar hur samhället ser ut. Genus sätter relationen mellan kvinnor och män i fokus och det ojämlika maktförhållandet synliggöras. Två grundläggande principer för att förstå genus är att manligt och kvinnligt hålls isär och definieras i motsats till vartannat och att det manliga under lång period varit normen/regeln.
 • Feminism är en rörelse som arbetar för att förändra samhället så att gruppen kvinnor respektive män ska få lika stort inflytande. Det är också ett forskningsområde som söker förklaringar till ojämställdhet. Den gemensamma utgångspunkten för feminism är att den rådande maktfördelningen mellan kvinnor och män är dålig och att man vill bidra till att förändra denna. Det finns förenklat fyra dominerande riktningar inom feminismen: liberalfeminism, radikalfeminism, socialistisk feminist och modern feminism. Parallellt med att feminismen utvecklats i flera riktningar har även andra teorier såsom maskulinitetsteori och queerteori vuxit fram.

Sammanfattning

 • Kärlek har haft olika betydelse i parrelationen genom tiderna. Under långa perioder var äktenskapet framför allt en arbetsgemenskap. Idag har vi kärleken i centrum för relationer. I kärleksrelation ställs genus lätt på sin spets eftersom det ofta handlar om “manligt/kvinnligt”. Det påverkar vår förmåga att uttrycka känslor, vem som gör vad etc. Forskning visar att många inte lever i jämställda förhållanden men att jämställda maktförhållanden är en viktig “framgångsfaktor” i förhållanden.
 • Under många århundraden har sexualitet främst varit en sak för män. Idag är vi mer frigjorda, och vi ser på sexualitet som någonting naturligt - alla har rätt att skapa sin egen sexualitet. Det finns ändå fortfarande starka genusmönster i sexualiteten och tjejer och killar har olika stort handlingsutrymme.
 • Det finns baksidor av sexualitet som oftast drabbar kvinnor mest negativt. Flera av dessa bygger på genus och är ofta relaterade till maktordningen mellan könen på ett eller annat sätt. Sexuella trakasserier, könsrelaterat våld och våldtäkt och prostitution är några exempel på detta.

Så detta är sista inlägget om Genus.
Vad tyckte du om all fakta du fått till dig?

Genus - Reklam och Sammanfattning

“Goda” råd om du vill lyckas som modell i reklamfoto branschen

 • Tjejer: Satsa på att vara läckra, husliga och anpassa er efter männen. Var vacker i obestämd miljö (60% av all reklam med kvinnor). Det spelar ingen roll vad ni gör reklam för men låt bli yrkesarbete.
 • Killar: Det är bra om ni utövar ett yrke (25%) eller framstår som experter på ett område (11%). Låt bli papparollen.


Fakta om reklam

 • 89% av reklamen hade en manlig berättarröst.
 • Kvinnorna i reklamen var mellan 21 och 30 år, bara en tredjedel av männen var i samma ålder.
 • 35% av kvinnorna och 11% av männen uppfattades som attraktiva.
 • Kvinnor var dubbelt så vanliga i reklam som anspelar på sexuell attraktion.

Sammanfattning

Det är inte jämställt i Sverige, vilket är till både tjejers och killars nackdel. Några exempel på hur det ser ut när man jämför gruppen tjejer och killar är:

 • Tjejer har bättre betyg, sämre självförtroende och mår sämre i skolan medan killar tar mer plats i klassrummet. Färre killar tar examen från högskolan samtidigt har tjejer färre möjligheter till chefsjobb.
 • Arbetsmarknaden är könssegregerad, bland de tro vanligaste yrken för killar respektive tjejer finns inte ett enda gemensamt.
 • Män tjänar i snitt mer än kvinnor och i samhällets topp finns främst män.
 • Kvinnor gör mer av det obetalda hemarbetet än män medan män oftast har sämre relation till barnen och tar ut mindre av föräldraledigheten.
 • Nästan alla som sitter i fängelse är män. Killar är mest utsatta för våld och hot medan tjejer är mer rädda för att gå ut på kvällen. Män lever kortare liv, dubbelt så många män som kvinnor dör av olyckshändelser och är generellt ensammare. Kvinnors ohälsa ges ofta psykiska förklaringar.
 • Media i Norden ger män tre gånger så mycket utrymme som kvinnor. Tidningar säljer ofta lösnummer genom könsstereotypa budskap.
 • Språket är inte könsneutralt. Det finns i engelskan över 200 ord för lösaktiga kvinnor en bara runt 20 för män.

Vill du jobba som modell?
Vad tycker du om denna sammanfattning i slutet?
Kommentera gärna. 
 
 

Genus - brott och straff och hur mår vi?

Fakta om brott och straff

 • Unga män är mest utsatta för våld och hot, men antalet unga kvinnor som utsatts för våld har fördubblats (16%) mellan 1980-2002.
 • Tjejer är många gånger mer rädda för att gå ut på kvällen på grund av våld än vad killar är.
 • Anmälda fall om våldtäkt har tredubblats mellan 1975-2000.
 • 16 av 100 som fälls för brott är kvinnor.
 • 14 gånger fler män än kvinnor sitter i fängelse.
 • 9 av 10 narkotikabrott görs av män.

Fakta om hur vi mår

 • I alla åldersgrupper rapporterar kvinnor mer ängslan, oro och ångest än män, lider oftare av långvarig sjukdom och är tröttare. Kvinnor går oftare till läkare och äter mer mediciner än män.
 • Dubbelt så många män som kvinnor dör på grund av olyckshändelse; ungefär fyra av fem drunkningsoffer och cirka sju av tio trafikdöda är män.
 • Män konsumerar dubbelt så mycket alkohol som kvinnor och dubbelt så många män har testat narkotika. Andelen män i öppen och sluten missbruksvård är cirka 70%. Fler män (11,7%) än kvinnor (4,9%) dör i skrumplever.
 • Drygt 50% av männen är överviktiga/feta. Motsvarande siffra för kvinnor är 38%.

Har du blivit utsatt för våld, är du rädd att gå ut på kvällen?
Hur mår vi egentligen? Hur mår du?
Använder du alkohol när du mår dåligt? Tänk över dessa frågor och ni behöver ju inte svara på dessa. 

Genus - OM arbete

Visste du att:

 • Skillnaderna i inkomster mellan killar och tjejer grundläggs redan i åldern 16-19 år.
 • Killar äger saker för högre värden än tjejer. Tjejer lägger mer pengar på mat, telefon och möbler, killar på bensin, skivor, video, läsk, snabbmat, alkohol och spel.
Fakta om IT-branschen
 • Fler män än kvinnor har tillgång till dator hemma och använder internet minst en gång i veckan: 50,6% jämfört med kvinnor 36%.
 • Män dominerar i IT-relaterade tjänsteföretag (72%). Vilka framtida konsekvenser tror du att det får att fler killar än tjejer jobbar med IT?
Obetalt hemarbete

Dagligt hushållsarbete - ett riksgenomsnitt för kvinnor och män i alla åldrar och hushållstyper:

 • Matlagning - kvinnor 46 min, män 25 min
 • Diskning och avdukning - kvinnor 20 min, män 10 min
 • Tvätt - kvinnor 18 min, män 4 min
 • Underhåll av bostad och trädgård - män 40 min, kvinnor 20 min
 • Inköp - kvinnor 28 min, män 23 min
 • Män och kvinnor delar arbetet i hemmet mer lika idag än för 30 år sedan. Det beror inte framför allt på att män gör mer utan att kvinnor gör mindre hemma än förut.

Visste du att:

 • Jämställda familjer håller längst, om pappan är föräldraledig med första barnet minskar risken för separation.
 • Ju högre utbildad pappan är, desto större är sannolikheten att pappan tar ut mer föräldraledigt.

Är det obetalda hemarbetet fördelat på detta sätt?
Hur tror du att det är i IT-branschen? Tror du att de ser ut som det står?
 
 
 
 

Jäkla ballong

Den här ballongen fick Elicia när vi städade efter gästabudet 2017. Den lever än. Men de kanske är för att de är vanlig luft i ballongen.Stygn

Elicia var igår till läkaren för att operera bort örhängena då plopparna som sitter på baksidan växt in i örsnibbarna. Tyvärr så blev de bara ett öra då tiden inte räckte till.

Men väntar på en ny bokad tid för de andra. 
På tisdag nästa vecka så ska stygnen tas bort. 
Normer

Vad vet du om "manliga och kvinnliga normer"?
Kolla nedan så får du kanske ett hum om detta samt en sammanfattning.
 

Några “normer” för manlighet

 • Vara kontrollerad och hålla masken.
 • Klara sig själv och inte be om hjälp.
 • Inte gråta och visa svaghet, aldrig visa osäkerhet.
 • Jobba hårt även om det går ut över den egna hälsan, prestera och tävla och vara en “vinnare”.
 • Vara beredd att offra sig för laget eller för landet.
 • Vara “bättre” än kvinnor, ta hand om och vägleda “sin” kvinna, kunna försörja sig själv.
 • Alltid vilja ha sex, ta initiativ till sex och inte värdera andra former av närhet lika mycket.
 • Vara teknisk och rationell och känna sig ansvarig.

Några “normer” för kvinnlighet

 • Vara socialt kompetent och kunna lösa konflikter.
 • Vara smidig och anpassningsbar.
 • Vara vårdande och omhändertagande.
 • Kunna leva sig in i andra människors situation och vara empatisk.
 • Gärna vara känslosam.
 • Vara vacker, snygg och sexig.
 • Vara mjuk och kunna visa och berätta vad man känner.
 • Vara stark och självständig och kunna ta för sig, men inte för mycket.

Sammanfattning:

 • Genus är en uppdelning, en så kallad tankekonstruktion, som hjälper oss att dela in och strukturera samhället. Uppdelningen mellan manligt och kvinnligt påverkar det mesta runt omkring oss. Uppdelningen är godtycklig och varierar över tid mellan kulturer.

 • Uppdelningen i manligt och kvinnligt kallas för genussystem eller genusordning. Den befästs genom att manligt och kvinnligt oftast ses i motsats till varandra. Uppdelningen påverkar vilka egenskaper vi värderar som bättre och sämre. Över tid har de manliga egenskaperna ansetts bättre även om egenskaperna inte varit desamma.

 • Forskning visar hur vi omedvetet behandlar människor olika beroende på kön. Dagis, skola, reklam, media, kompisar, relationer och föräldrars beteende bidrar ofta till att förstärka uppfattningar om vad manligt och kvinnligt är och bör vara. Genus fungerar därför som en självuppfyllande profetia. Både manligt och kvinnligt är något vi lär oss, en inlärningsprocess.

 • Det finns sociala och kulturella mönster för vad som anses vara kvinnligt och manligt. Dagens “manlighetsideal” är ett mellanting mellan fåfänga och karaktärsfasthet. Många förväntningar på killar är positiva men samtidigt omänskliga. Några “manlighetsnormer” är att som kille vara kontrollerad, kunna klara sig själv, inte visa svaghet, vilja ha sex, vara rationell och inte vara känslosam. Dessa normer innebär problem för många killar. Man kanske inte bearbetar känslomässiga problem och man kan ha svårt att skapa nära och starka relationer.

 • Dagens “kvinnlighetsideal” handlar både om att vara snygg, sexig, vårdande och omtänksam samtidigt som man ska kunna få vilket jobb man vill. Det ger därför delvis dubbla budskap. Fram till mitten av 1900-talet ansågs kvinnan av naturen vara bräckligare än en man. Det har påverkat vår uppfattning om vad som är “kvinnligt”. Idag anses kvinnlighet av många vara en inlärningsprocess. Kropp och utseende är kanske den viktigaste delen av processen “att bli kvinna”. Moderskap lever också kvar som “ideal” för kvinnlighet.

 
Nu när ni läst detta? Är det något du tänkt på?
Att kvinnor ska göra det och vara så och män ska vara så och göra de?
Tänk efter en stund och se om du har märkt av detta? 
 
Skriv gärna en kommentar också :)
 
 (Bilden är lånad från internet)

Ryssbergen med Folkis

Idag så var vi till Ryssbergen som jag tidigare nämnt att våran klass med 2 lärare har planerat. Blev en strålande dag. ☀

Tipsrunda och stationer för deltagarna. Ordna, fixa, grilla osv för oss. 

Är verkligen tacksam för dagen! ❤️Det växer!

Här kommer lite bilder från balkongens växtlighet.

Från vänster
Spenat, citronmeliss och sallad. Citronmelissen var lite seg i starten men vad gör det. De har ju kommit upp lite. Sen var de faktiskt frön vi sparat ett tag. 

Denna är nyplanterad. Våran vinst från igår på Nynäs slott. 

Denna lilla stackare är nog den enda som faktiskt kommit upp. Ska bli nå blommor men kan ju då säga att dessa frön är 2 år gamla så jag blir imponerad om det ens blir något. Frågan är om det ens är rätt. 😂😂

Tomatplantan har inte växt något vad jag kan se men den har lite blommor på gång iallafall. 

Penséen jag planterade var liten och hade knoppar när jag planterade den men nu så strålar blomman 😍 Älskar färgerna. 

Kanske de blir smultron 👌

Pelargonen har fått lite mer knoppar och jag väntar med spänning på att få se färgen på denna. 

Denna blomma kommer jag inte ihåg namnet på men den passar så fint med sina rosa små blommor 😍

Krassen har gått bananas i lådan. Men ser var ju tanken. 😂

Tråkigt på ljungen mellan kannan och svampstolen som mist sin färg på topparna. 
Men här ser ni även krassen utsträckning. 
Jordgubbsplantan verkar trivas iallafall 😍


Vårmarknad på Nynäs slott

Vi åkte hit tidigt för att hinna med att titta in några utställningar och inte bara marknaden. Vi köpte rabarbersaft med vinbär, en sylt och fröknäckemix.
Vi köpte även lotter och vann en växt. Sedan köpte vi även chiliost. 
Vi åkte häst och vagn med Konrad som draghäst. 😍 


Elicia åkte sammanlagt 3 gånger + en halv då hon hoppade av vid bilen.
Jag åkte 2 och Fredrik 1 gång.

Lämnade Nynäs slott vid 11.45 för att hinna tillbaka till Nyköping och gästabudsrep kl 13. Och vet ni vad. Vi var ca 40 min tidiga till borggården. 😂


Restaurang besök

När vi kom hem från marknaden så stod grannen ute och försökte få dit sätena i sin Amazon då hon bytt ut dom. Fredrik kunde de där så hon bjöd ut oss på middag på pizzeria express.
Mycket trevligt måste jag säga. 

Elicia valde denna pizza. Nutella pizza med banan. Skulle du vilja äta en sådan? 


Oxelömarknad

Ja den dagen var idag.
Elicia gick med Edith men de hängde mest nere vid karusellerna. 

Jag och Fredrik gick en sväng men vi köpte endast en snöglob till Elicia och 14 par strumpor som jag och Elicia ska dela på. Det är nämligen så att vi ska ha gemensam strumplåda från och med nu. Vi har ändå samma storlek typ. 

Denna köpte vi till Elicia. 😍


Skulpturer på koordinaten

Fick lov att gå till Elicias skola för kakorna från kakservice som hon sålt hade kommit idag. Så Jag fick ju gå dit för att bära hem 21 kakburkar i en kartong. Tungt som fan eller egentligen inte. Men kartongen var inte den smidigaste kartongen jag burit. Skar in i händerna liksom.

Men vi drog ner till koordinaten igen iallafall. 
Så här kommer skulpturerna. 
Hen
Skulptör: Peder Istad

Hus med minne
Skulptör : Monica Funck

Wannabee
Skulptör: Nina Hedman

Linda
Skulptör: Åsa Holmlund

Memorial
Skulptör: Melanie Wiksell

Cykeln 
Skulptör: Rose Britten Austin

Portal - mellan benen, bakåt och uppochner
Skulptör: Jennifer Spångerud

Vågkraft
Skulptör: Ann Carlsson Korneev

Glasbehållare
Skulptör: Kicki Stenström

House of wisdom
Skulptör: Viktor Korneev

Plugg

Sitter på koordinaten och läser andra kapitlet om digitalisering i skolan. Mycket intressant. Väntar på att Elicia ska sluta skolan så vi kan kolla på de skulpturer som finns här.Skulpturerna på Stjärnholm

Här kommer nästa del av skulpturer. Gör på samma sätt som med förra.
Jag och Elicia fick skjuts dit när Fredrik skulle åka och köra innebandy. Det var mörka moln och sol så regnbågen fick vi se vid tre tillfällen. Lägger upp bild på den längst ner sen. Samt en hackspett och en liten snigel. 🌈 🐌 Vi passade även på att ta en fika i cafét där.
Nu kommer skulpturerna. 

The super - Sargasso Sea - Isbergsplatsön
Skulptör: Josefina Posch

Forever green
Skulptör: Edita Rydhag

Särimner försöka överleva samtiden
Skulptör: Mats Eriksson 

"nn" 
Skulptör: Katarina Klingspor Ekelund

Apa
Skulptör: Yemisi Wilson

Tegelrenässans
Skulptör: Ulla Viotti

Tors fiskafänge
Skulptör: Carl Wellander

Förväntan 
Skulptör: Yemisi Wilson 

Vi
Skulptör: Yvonne Nimar

Ellips
Skulptör: Inger Sannes

Frökapsel
Skulptör: Ann Ahlbom-Sundqvist

Three steps to heaven 
Skulptör: Agneta Stening

Guardians 
Skulptör: Stefano Beccari

Nike
Skulptör: Tomas Qvarsebo

Nesting
Skulptör: Gunilla Bergström 

Möte
Skulptör : Joze Strazar Kiyohara

Plimsoll line
Skulptör: Ingrid Enarsson

Nu kommer bilder på annat